Projektering i 3D är en nyckel till framgång för byggprojektet

MVP Syd är projektören som brinner för 3D och vill förenkla flödet för kunderna genom att digitalisera processen. Många aktörer i byggbranschen använder fortfarande endast 2D vid projektering vilket leder till fel i höjdsättningar och brister i detaljer vilket skapar problem på bygget. Dessutom genererar det dubbelarbete när underlagen måste göras om till 3D för att fungera i markentreprenörernas maskinstyrningssystem. En onödig kostnad som till syvende och sist belastar projektets resultat.

- Vi binder ihop informationsflödet genom att arbeta i 3D redan från start i projektet. Det gör att vi inte måste bearbeta samma underlag flera gånger utan anpassar underlaget för produktion direkt. Ju tidigare i processen vi kan börja arbeta i 3D desto bättre, och jag skulle önska att fler anammar det redan i detaljplaneskedet eller förprojektering. Det skulle underlätta hela samhällsbyggnadsprocessen och inte minst i projekteringsskedet, säger Sinan Gerzic som är ägare och VD på MVP Syd.

En viktig nyckel till framgång är att ha ett tillräckligt detaljerat och uppdaterat underlag från början. Nybyggnadskartor kan vara baserade på gammal information och ha alldeles för långt avstånd mellan höjdangivelserna. Ibland så mycket som 10 meter. Sinan har sett alldeles för många exempel där det saknas viktig information, att höjdangivelser är avrundade eller att belysningsstolpar placerats ut utan att kartan har uppdaterats och helt plötsligt står mitt i en planerad utfart.

- Vi ser alltid till att området drönarskannas så att vi har en detaljerad kopia av verkligheten att arbeta mot. Då missar vi inte några viktiga detaljer och kan anpassa projekteringen till de befintliga förutsättningarna. Eftersom vi också får en extremt detaljerad höjdinformation, med ca 2500 höjdpunkter per kvadratmeter, får vi fram mycket mer noggranna projekteringsunderlag och volymberäkningar vilket underlättar kalkyleringen för både fastighetsutvecklaren och entreprenören. Dessutom händer det alldeles för ofta att vi tack vare drönarskanningen upptäcker att de föreskrivna golvhöjderna i bygglovet ligger under anslutande befintliga marknivåer vilket kan medföra problem med bland annat ytavrinning vid kraftig nederbörd. Återigen, ju tidigare i processen vi kan börja arbeta i 3D desto färre problem kommer det att bli att reda ut på vägen.

Sinan upplever att beställare i branschen förväntar sig att projektering i 3D ska kosta mer, men i realiteten är det precis tvärt om. Många gånger finns 3D-datan redan tillgänglig, även om det endast är 2D-datan som används. Genom att implementera projektering i 3D redan från början kan framtagna projekteringsunderlag enkelt användas i produktion genom bland annat maskinstyrning. Detta leder till minskat dubbelarbete och mer noggranna kalkyler vilket i stället innebär besparingar i byggprojektet.

- Projektering i 3D är inget tillägg. Däremot finns det besparingar att göra i många led genom att göra rätt från början. Entreprenören kan lämna bättre och mer träffsäkra anbud och optimera sitt arbete genom hela produktionen. Fastighetsutvecklaren får bättre underlag för upphandlingen, vet var de ger sig in på och kan bättre värdera de anbud de får. Konsulterna kan effektivisera sitt arbete och kvalitetssäkra de underlag de tar fram. Hela byggbranschen kan vinna på att våga ta steget till 3D, konstaterar Sinan.

MVP Syd har använt SkyView som ett självklart verktyg i verksamheten sedan starten våren 2020. Internt är SkyView viktigt för att få överblick över projektet, kunna kontrollera underlagen från t ex kommunerna och andra discipliner och få grepp om höjder, fall och anslutningar med mera. Dessutom är det ett snabbt och enkelt sätt att göra egenkontroll genom att stämma av att projekteringen blivit rätt mot den digitala kopian av verkligheten. Det har också förenklat diskussionen med kunderna.

- Att kunna visualisera underlagen för kunden och jämföra mot den drönarskannade kopian av verkligheten gör det mycket enklare att visa och hitta bra lösningar. Vi blir också geografiskt obundna och kan utan problem ta uppdrag på annan ort men ändå känna att vi har en bra överblick över hur det ser ut på plats. Effekten har också blivit att en klar majoritet av våra kunder är återkommande. Har man en gång provat vårt arbetssätt vill man inte gå tillbaka till det traditionella arbetssättet igen, avslutar en nöjd Sinan.

 

"Ju tidigare i processen vi kan börja arbeta i 3D desto bättre, och jag skulle önska att fler anammar det redan i detaljplaneskedet eller förprojektering. Det skulle underlätta hela samhällsbyggnadsprocessen och inte minst i projekteringsskedet"

Sinan Gerzic, ägare och VD, MVP Syd